ඔබට හිමි ඉන්ධන කෝටාව දැනගන්න ක‍්‍රමය මෙන්න…


ජාතික ඉන්ධන අවසර පත වෙනුවෙන් ලියා පදිංචි වී ඇති පුද්ගලයන්ට හිමි ඉන්ධන කෝටා ප‍්‍රමානය දැනගැනීම සඳහා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති කෙටි පණිවිඩ ක්‍රමයක් මගින් ඉන්ධන කෝටාව දැනගත හැකිය.
$ads={2}
FUEL BAL (රථයේ අංකය උදා ABC 8888) ලෙස කෙටි පණිවුඩයක් 0766220000 අංකයට යොමු කිරීම මගින් ඉන්ධන හිමි ප‍්‍රමාණය කෙටි පණිවුඩයකින් දැනුවත් විය හැක.

FUEL BAL xxx xxxx – 0766220000

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

1 Comments

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment
Previous Post Next Post