අද 16 වැනිදා ඉන්ධන ලබාගත හැකි පිරවුම්හල් මෙන්න


අද (16) දිනයේ ඉන්ධන ලබා ගත හැකි පිරවුම්හල් සම්බන්ධයෙන් නිල දැනුම්දීමක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදුකර තිබේ.
$ads={2}
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ ඉන්ධන, සුපිරි ඩීසල් බෙදාහැරිනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින් දැක්වේ.

Petrol 92 - View List
Petrol 95 - View List
Diesel - View List

ඔක්ටෙන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍ර්ල් හෙට (16) ලබා ගත හැකි ස්ථානඔක්ටෙන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍ර්ල් හෙට (16) ලබා ගත හැකි ස්ථානඩීසල් හෙට (16) ලබා ගත හැකි ස්ථාන

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පළ කරන්න

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post