ගාළු මුවදොර කසල බෑග් වලට සාටක පලදවයි..


කොළඹ ගාලු මුහුද විරෝධතාවේ යෙදෙන විරෝධතාකරුවන් විසින් එවන් විරෝධතා භූමියේ ඉවත දැමිය යුතු කසල සූදානම් කර ඇත.
$ads={2}
ඒවා කළු පැහැති කවර වල දමා රතු පැහැති සාටක ආකාරයේ පටි පලදවා ගාල්ල මූවදොර එක පෙළට තබා ඇත.

ජනාධිපතිවරයාට ධුරයෙන් වත් වන ලෙස බල කරමින් මෙම විරෝධතාවය අද පැවැත්වෙන්නේ 07 වැනි දිනටයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post