විරෝධතාකරුවෝ තංගල්ල කාල්ටන් නිවස වටලති…


තංගල්ල කාල්ටන් නිවස අසල විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබේ.
$ads={2}
ඒ ආසන්න මාර්ගද විරෝධතාකරුවන් විසින් අවහිර කර ඇත.

කාල්ටන් නිවස අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ පුද්ගලික නිවසයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post