තෙල් නැතුව ඉන්ධන පිරවුම්හලක මහා ගුටි කෙලියක් - VIDEO


කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම් හලක ඇති වූ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් මත ගැටුමක් ඇතිවී තිබේ.

එම ඉන්ධනහලේ හිමිකරුවන් සහ ඉන්ධන ලබාගැනීමට පෝලිමේ සිටි පාරිභෝගිකයන් අතර මෙම ගැටුම හටගෙන ඇත.
$ads={2}
ඉන්ධන හලේ හිමිකරුවන් ඉන්ධන අවසන් යයි පැවසුවද එය පිළිනොගත් පාරිභෝගිකයන් අතර ඇතිවූ උණුසුම් වචන හුවමාරුකින් පසු මෙම ගැටුම ඇති වී තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post