ඉන්ධන මිල ඉහල දැමේ.. මිල ගණන් මෙන්න…


ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගම විසින් සිය බෙදුම්හල්වල සියළුම ඉන්ධන වර්ග මිල ඉහල දමා ඇත.

සුපරි ඩීසල් හා සුදු ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 15කින් හා ඔක්ටේන් 95-92 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක් රැපියල් 20කින් එසේ මිල ඉහල දමා ඇත.
$ads={2}
මෙම මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ එම සමාගමේ බෙදුම්හල්වල ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 184 සිට රුපියල් 204 දක්වාත්, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 124 සිට රුපියල් 139 දක්වාත් ඉහල යයි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post