කලාප හතරකට බෙදා විදුලි කප්පාදුව සූදානම්.. කාලසටහන මෙන්න…

power cut schedule
ඉදිරියේදී අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් විදුලි කප්පාදුවක් සදහා වන කාලසටහනක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇත.
$ads={2}
විදුලි ඉල්ලුම කළමණාකරණ සදහා එම පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය වුවහොත් මෙම කප්පාදුව ක‍්‍රියාත්මක කරන බවද නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

අදාල කාලසටහන මෙසේය.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post