කොරෝනා මරණ හා ආසාදිතයන් තව ඉහලට..තවත් කොරෝනා මරණ 22ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14555 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණණ 205 කි.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post