ශ්‍රී ලංකාවේ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට අනුමැතිය හිමිවෙයිදේශීය කෘෂිකර්මාන්තය සහ දේශීය කිරි නිප්ෂාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගව ඝාතනය කිරීම තහනම් කිරීමටත්, ඊට අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි මෙන්ම ගව ඝාතනයට අදාළව පළාත් පාලන ආයතන විසින් සම්මත කරන ලද අනු නීති සංශෝධනය කිරීමටත්, 2020 සැප්තැම්බර් 28 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිව තිබුණා.

ඒ අනුව පහත සඳහන් පනත්/ආඥාපනත් සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් පනත් කෙටුම්පත් සකස් කර තිබෙනවා.
$ads={2}
272 අධිකාරය වන 1893 අංක 9 දරන ගෝ ඝාතක ආඥාපනත

1958 අංක 29 දරන සත්ත්ව පනත

252 අධිකාරය වන මහනගර සභා ආඥාපනත

255 අධිකාරය වන නගර සභා ආඥාපනත

1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනත


අදාළ පනත් කෙටුම්පත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල නොවන බව නීතිපතිවරයා විසින් සහතික කර ඇති අතර එම පනත් කෙටුම්පත් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් තීරණය වී තිබෙනවා.

අග්‍රමාත්‍යවරයා, රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාව සඳහා මේ වන විට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

අදාළ නව පනත කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරු සම්මත වුවහොත් ඉදිරියේ දී මෙරට ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සිදුවෙනවා.

පසුගිය කාලය පුරාවටම මෙරට ගව ඝාතනය පිළිබඳව විවිධ අදහස් පළ වෙමින් තිබුණා.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post